Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK
“MIEJSCA ŚWIĘTE W POLSCE”

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

 1. Odznaka “Miejsca Święte” jest odznaką 3-stopniową posiadająca stopień:

 

brązowy

 

srebrny

 

złoty

 

 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest udokumentowanie zwiedzenia obiektów sakralnych wymienionych w załączniku i potwierdzeniu ich pieczątką parafialną – kościelną lub wykonania fotografii zwiedzającego na tle obiektu sakralnego. Inne potwierdzenia nie będą honorowane.
 2. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów sakralnych może odbywać się w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w założonej przez zwiedzającego własnej Kroniki Odznaki.
 3. Czas zdobywania odznak jest nieograniczony..
 4. Odznakę mogą zdobywać wszyscy chętni, którzy ukończyli 8 lat.
 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczo-turystycznymi, odbywając wędrówki pieszo, rowerem i samochodem przez cały rok kalendarzowy.
 6. Na terenie jednego województwa można zaliczyć maksymalnie 10 obiektów sakralnych na każdy stopień odznaki.
 7. Warunki zdobycia odznak.
Stopień odznaki brązowy srebrny złoty

Ilość zwiedzanych obiektów sakralnych

15 30 50
 1. Zespołem Weryfikacyjnym oraz dystrybutorem odznaki jest:

  Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
  ul. Lubelska 139D/15
  22-109 CHEŁM-6
  tel. 082 5655 967
  mobile 0507324323
  e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
   

 2. W celu przyznania odznaki, należy w książeczce turystyki kwalifikowanej - “Kronice Odznaki” wykonać zestawienie zwiedzanych obiektów, następnie przesłać ją do Zespołu Weryfikacyjnego.

 3. Zespół Weryfikacyjny w ciągu 30 dni, dokona weryfikacji książeczek – Kronik z przyznaniem odznak oraz dokona przesyłki odznaki i książeczek za zaliczeniem pocztowym.

 4. Interpretacja wymagań niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 5. Regulamin obowiązuje od 01.04.2005 r.

Odznaka została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Nr 5 z dnia 24.03.2005 r.

 

Z a ł ą c z n i k - obiekty sakralne wymagane do odznaki